只有工作,吃苦耐劳,勤能补努力,只有工作才有饭吃。不劳而获那种就吃个鸡巴,记住,吃屎。那么容易!

Chỉ có làm, chịu khó , cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buồi, nhớ, ăn cứt, thế cho nó dễ!